Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Povezano:

Organizacija «« Referade ««

Studentska referada

OBAVIJEST STUDENTIMA O RADNOM VREMENU REFERADE

studentskareferada@pravst.hr

kontakt telefoni: (021) 393 595

Voditeljica referade:

Vera Perić, mag.iur.- (021) 393 572

Zaposleni u referadi:

Mirta Borović, dipl.iur. - (021) 393 570

Alen Šušnjar, struč.spec.admin.publ. - (021) 393 571

Damir Ujević, dipl. iur. - (021) 393 569

Miroslav Mijatović, dipl.iur. - (021) 393 568

Provodi odluke Znanstveno-nastavnog vijeća, priprema rješenja po molbama studenata (prijelazi, priznavanje ispita s drugih fakulteta i dr.), vodi brigu o organizaciji nastave (rasporedi za redovite i izvanredne studente), brine se o provođenju razredbenih postupaka, vrši upis studenata, izdaje potvrdnice po molbama studenata (o upisu, o položenim ispitima, o diplomiranju i dr.), brine se o predaji seminarskih radova, predaji i obrani diplomskih radova, ovjerava studentima nastavne godine, dogovara i utvrđuje datume održavanja ispita u ispitnim rokovima, priprema dokumentaciju za izradu i tiskanje diploma i održavanju promocija, koordinira rad povjerenstva za pregled dokumentacije radi utvrđivanja uvjeta za izdavanje diplome, vodi matične knjige studenata, priprema i arhivira za obradu studentsku dokumentaciju (za izdavanje ispisnica, potvrdnica o diplomiranju i dr.), upisuje prijavnice u ispitne knjige, vodi evidenciju studentskih kartona i upisnih listova, vodi evidenciju o ispitnim knjigama, unosi u kartone uspjeh studenata iz ispitnih knjiga, rezultate diplomskih, seminarskih radova i dr., izrađuje izvješća i analize rezultata nastavnog rada, te ostalu stručnu analizu za potrebe Fakulteta, vodi potrebnu korespondenciju i daje izvješća Državnom zavodu za statistiku.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa