Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prema postojećim (važećim) propisima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« prodekan / redoviti profesor ««

Prof. dr. sc. Petar Bačić, prodekan / redoviti profesor

E-mail:
Kontakt : +385 (21) 39 35 90


Petar Bačić

Rođen u Splitu 24. siječnja 1976. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1998. godine. Za vrijeme studiranja dobitnik stipendije Grada Splita i Dekanove nagrade.

Magistrirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz međunarodnog prava, tema ''Zaštita prava čovjeka u europskim organizacijama '', mentor prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor Međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu).

Doktorirao je 2009. godine - tema ''Konstitucionalizam i sudski aktivizam - ustavna demokracija između zahtjeva za vladavinom većine i protuvećinskog argumenta '', mentor prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Radio kao volonter na Općinskom sudu u Zagrebu (1999) te kao vježbenik Državnog pravobraniteljstva Grada Zagreba (1999-2001). Na Pravnom fakultetu u Splitu zaposlen je od 2001. godine kao znanstveni novak - istraživač na projektu ministarstva znanosti ''Načela konstitucionalizma i hrvatski parlamentarizam'' (MZTRH 00180004).

Godine 2005. primljen u suradničko zvanje asistenta, 2010. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Prof. dr. sc. Petar Bačić na Pravnom fakultetu u Splitu drži predavanja i vježbe na više obveznih kolegija (Ustavno pravo , Osnove Europskog prava, Zaštita ljudskih prava) te izbornih kolegija (Parlamentarno pravo RH i poredbeno, Europske integracije i institucije javnog prava EU, Zaštita ljudskih prava u europskoj i poredbenoj perspektivi) koji se izvode na sveučilišnom diplomskom pravnom studiju, stručnom upravnom studiju te specijalističkom upravnom studiju, a predaje i na specijalističkim poslijediplomskim studijima ‘ Medicinsko pravo ’ i ‘ Sportsko pravo ’ (kolegiji Osobna prava , Ustavnopravni i politički aspekti sporta). Sudjeluje i u drugim oblicima rada sa studentima (konzultacije, ispiti, pomoć i mentorstvo pri izradi seminarskih i diplomskih radova).

Predaje i na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju – Europski studiji Sveučilišta u Osijeku (nositelj kolegija Konstitucionalizam i sudski aktivizam u izgradnji novog europskog pravnog poretka).  Kao gostujući nastavnik predavao je i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija (kolegij Europsko ustavno pravo) Pravnog fakulteta u Rijeci.

Stručno se usavršavao na studijskim boravcima u inozemstvu (University of Bristol , University of Staffordshire, Freie Universität Berlin, Europa Institute Saarland university). Pohađao je različite domaće i međunarodne stručne seminare i ljetne škole (IUC Dubrovnik , HRDC Atena - Nafplion , JMC Università di Trento - Universität Innsbruck). Kao izlagač i predavač sudjelovao u radu više međunarodnih konferencija, znanstvenih stručnih skupova te ljetnih škola u zemlji i inozemstvu.

Član je Upravnog odbora Mreže pravnih fakulteta jugoistočne Europe - SEELS (South East European Law School Network).

Od 2009. do 2014. godine bio je član redakcije sveučilišnog lista Universitas.

Od 2013. član je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa SEE Law Journal, a od 2015. i član uredništva SEE/EU Cluster of Excellence in European and International Law - Series of Papers.

Od akademske godine 2012/2013 do 2018. bio je voditelj Stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu.

Od 2017. godine obnaša funkciju prodekana za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta u Splitu.

Član je Hrvatske udruge za ustavno pravo i Udruge pravnika u gospodarstvu .

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA