Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • svojevrstan, osobit

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« redoviti profesor ««

Prof. dr. sc. Silvija Petrić, redoviti profesor

E-mail:
Kontakt : +385 (21) 39 35 77
Silvija Petrić
Rođena 14. veljače 1955. godine u Splitu , gdje je 1973. godine završila gimnaziju “ Vladimir Nazor ” i upisala pravni studij . Tijekom studija na Pravnom fakultetu Sveu č ili š ta u Splitu obavljala je dužnost studenta - demonstratora na nastavnom predmetu Uvod u pravne nauke . Diplomirala je u lipnju 1977. godine , polučivši srednju ocjenu 4,9. Dobitnica je Nagrade rektora za najbolje studente Sveu č ili š ta u Splitu . Od 1997. do 1980. godine radila je kao pravni referent na poslovima utu ž ivanja kreditnih potra ž ivanja u Jugobanci - Osnovnoj banci Rijeka u Rijeci . Radni odnos na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu zasnovala je 1980. godine . N akon izbora u zvanje asistenta na Katedri za građ ansko i trgova č ko pravo upu ć ena je na obavljanje sudske prakse na Općinski sud u Splitu , da bi 1981. godine polož ila pravosudni ispit . Poslijediplomski studij smjera Građansko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je u lipnju 1986. godine obranivš i magistarski rad pod naslovom « Isplata kupovne cijene dokumentarnim akreditivom », pod mentorstvom prof . dr . Miodraga Orlića . Doktorirala je u srpnju 1997. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu , obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom « Pravo zadržanja », pod mentorstvom prof .dr .Vjekoslava Šmida . U veljači 1999. godine odlukom Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Splitu izabrana je u znanstveno - nastavno zvanje docenta u području druš tevenih znanosti, znanstveno polje pravo , za znanstvenu granu Građansko pravo II . U lipnju 2004. godine odlukom Fakultetskog vije ć a Pravnog fakulteta Sveu č ili š ta u Zagrebu izabrana je za višeg znanstvenog suradnika , odnosno za izvanrednog profesora za znanstveno - nastavno područje društvenih znanosti , znanstveno polje pravo , za znanstvenu granu građansko pravo i građansko procesno pravo , za nastavni predmet Gra đ ansko pravo II , na Pravnom fakultetu Sveu č ili š ta u Splitu . Pročelnik je Katedre za Građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od dana 1. listopada 2004. godine prodekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predsjednica je Udruge za zdravstveno pravo i etiku Hrvatske. Članica je Udruge pravnika u gospodarstvu Splita, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, te Hrvatske udruge za poredbeno pravo. Članica je povjerenstva za prvosudne ispite Ministarstva pravosuđa RH. Od stranih jezika aktivno se služi engleskim i talijanskim, a pasivno francuskim i njemačkim jezikom.
Autor je brojnih znanstvenih radova (monografije, članci, rasprave) u kojima se bavi problemima iz različitih područja građanskog i trgovačkog prava. Tako se bavila temama vezanim za instrumente plaćanja u međunarodnoj trgovini; različitim sredstvima osiguranja potraživanja vjerovnika u europsko-kontinentalnom i angloameričkom pravu (ugovorna kazna, pravo zadržanja, prigovor neispunjenja ugovora, pomorska hipoteka, lien); problemima adhezijskih i formularnih ugovora, posebno problemima vezanim za valjanost općih uvjeta poslovanja; različitim aspektima kontraktne i deliktne odgovornosti za štetu (kao što je odgovornost države za rad njenih tijela, odgovornost za štete od terorističkih akata, odgovornost države za štetu u pravu Europske unije, odgovornost proizvođača za štete od mana na proizvodu, odgovornost profesionalaca, posebno odvjetnika i pripadnika medicinske struke); različitim pravnim problemima vezanim za zaštitu potrošača u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije; problemima elektroničke trgovine, itd.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA