Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • suparničarstvo (združenje parnica)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« izvanredni profesor ««

Izv. prof. dr. sc. Andrijana Bilić, izvanredni profesor

E-mail:
Kontakt :Andrijana Bilić

Izv.prof.dr.sc. Andrijana Bilić diplomirala je 1998. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od studenog 1998. do svibnja 2000. godine radila je kao odvjetnička vježbenica. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlena je od studenog 2000. godine, najprije u svojstvu znanstvenog novaka, a od 2006. godine asistentice na Katedri za Radno i socijalno pravo. Magistrirala je 2004. godine na Poslijediplomskom znanstvenom studiju «Pomorsko pravo i pravo mora» Pravnog fakulteta u Splitu na temu “Ugovor o radu uz poseban osvrt na pomorce”. Doktorirala je 2012. godine obranivši doktorsku disertaciju na temu „Fleksibilnost i deregulacija u radnopravnim odnosima“.

Od listopada 2014. Pročelnica je Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Splitu. U nastavi nositeljica svih predmeta Katedre za radno i socijalno pravo na svim studijima koji se izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Na Integriranom prediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava izvodi sve oblike nastave na kolegijima Radno i socijalno pravo, Međunarodno radno pravo, Europsko radno pravo, Transformacija radnopravnog odnosa te Sindikalno pravo. Na Specijalističkom diplomskom stručnom upravnom studiju izvodi sve oblike nastave na izbornim kolegijima Transformacija radnopravnog odnosa te Sloboda kretanja radnika, a na Stručnom upravnom studiju Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava te Sindikalno pravo.
Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu „Medicinsko pravo“ izvodila sve oblike nastave na obveznom kolegiju Radno i socijalno pravo u zdravstvu te izbornom kolegiju Sindikalno pravo u zdravstvu. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravnog fakulteta u Splitu „Športsko pravo“ izvodi nastavu na obveznom kolegiju Športsko radno pravo.
Bila je mentorica pri izradi 22 diplomska rada na pravnom studiju te 3 završna rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Medicinsko pravo“.
Arbitra Neovisne arbitraže pri Hrvatskom nogometnom savezu. Bila je članica Stručnog savijeta za rad i socijalna pitanja pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.
Aktivno sudjelovala na brojnim međunarodnim (19) i domaćim (3) znanstvenim skupovima.

Redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, članica Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo te Udruge pravnika Hrvatske gospodarske komore.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim, te pasivno talijanskim i francuskim jezikom.

U upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upisana je pod brojem 266531.

Popis radova:

1. Ugovor o radu na određeno vrijeme – usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 41., br. 73-74, str .167-181, Split , 2004. (pregledni znanstveni rad).

2. Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 42, br. 79. str . 357.-379., Split, 2005. (izvorni znanstveni rad)

3. Problem dječjeg rada u međunarodnim okvirima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.42, br.80 (4/2005), str . 601-619, Split, 2005. (pregledni znanstveni rad).

4. Diskriminacija u Europskom radnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 44, 3-4/2007., str. 557.-572., Split, 2007. ( pregledni znanstveni rad ).

5. Aktualnosti u radnim odnosima sveučilišnih nastavnika i suradnika, Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br.6, Mostar,2008., str . 464.–476.( pregledni znanstveni rad).

6. Akademska prava sveučilišnih nastavnika i suradnika u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol .30, no.2, 860-885 (2009). ( izvorni znanstveni rad )

7. Fleksibilni oblici rada i radno pravo, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol .30, br . 2, str. 920. -942., 2009. (prethodno priopćenje).

8. Rad na daljinu prema međunarodnom , europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011., str. 631.-647. (pregledni znanstveni rad)

9. Transformacija radnopravnog odnosa, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.32, br.2, 755-794, 2011. (izvorni znanstveni rad).

10. Contractual stability versus players mobility, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 4/2011., str. 875.- 898. (pregledni znanstveni rad).

11. Harmonizacija nacionalnog radnog prava s komunitarnim radnim pravom uz poseban osvrt na fleksibilne oblike zapošljavanja (Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija), Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br. 10, str. 330. – 361., Mostar, 2012. (izvorni znanstveni rad). Koautori rada doc. dr. sc. Ivo Rozić i prof. dr. sc. Senad Jašarević.

12. Fleksibilni oblici rada i radno pravo , Odabrane teme 1. Međunarodnog kongresa „Era nove ekonomije i novih zanimanja: Stres i mobing, Mustajbegović, J., Russo, A., (eds.), Naklada Bošković, sunakladnik Zdravi grad, Split, 2012.

13. Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova – ugovori radnog ili građanskog prava?, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 49, 4/2012., str. 831. – 862.

14. Ravnopravnost spolova u kontekstu fleksibilnih oblika rada , u Perspektive antidi-skriminacijskog prava“, urednika Željka Potočnjka, Ivane Grgurev i Andree Grgić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb, 2014. ,

15. Jednostrani raskid ugovora o radu između nogometaša i kluba bez opravdanog razloga , Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 52, 2/2015., str. 481.- 513. (pregledni znanstveni rad)

16. New discources in the part-time work in the context of flexicurity, Proceedings from the international Jean Monnet Conference, „New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Vinković, M., (ed.), Osijek, 2015. (koautori Laleta Sandra, Barešić Antea)

17. Croatian labour market development perspectives in the context of flexicurity, Zbornik Economic and Social Development, 22. International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challanges of Modern World”, Radić, Ž., Rončević, A., Yongqiang, L., (eds.), Book of Proceedings, Abstracts, str. 434-449., Split, June 2017.,(koautor Perkušić Trpimir) Objavljeno na : https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/esd_Book_of_Proceedings_Split_2017_doc_Online.pdf

18. Flexicurity way out or way with traps and hurdles? Zbornik Economic and Social Development, 22. International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challanges of Modern World”, Radić, Ž., Rončević, A., Yongqiang, L., (eds.), Split, June 2017., Book of Proceedings, str. 24-36. Objavljeno na:https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/esd_Book_of_Proceedings_Split_2017_doc_Online.pdf

19. Fleksibilno radno vrijeme – modus rekoncilijacije privatnog i poslovnog života radnika te povećanja kompetitivnosti poslodavca, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,god. 54, 3/2017, str. 561-588.

20. Ugovor o radu na određeno vrijeme kao modus implementacije fleksibilnosti na tržištu rada, Mostariensa, god.20, br.1-2, Mostar, 2016, str. 199-219 (koautor Perkušić Trpimir)

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA