Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • stvar o kojoj je odlučeno među drugima (koji nisu stranke u određenom sporu)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Fakultet «« docent ««

Doc. dr. sc. Ranka Jeknić, docent

E-mail:
Kontakt : +385 (21) 393-581
E-mail: ranka.jeknic@pravst.hr
Ranka Jeknić


Obrazovanje: 

Rođena je 1977. godine u Splitu gdje je završila osnovnu školu i I. jezičnu gimnaziju. Akademske godine 1996./97. upisuje jednopredmetni studij sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je završila obranivši 11. srpnja 2002. godine diplomski rad pod naslovom Društvene nejednakosti i siromaštvo u kontekstu globalizacije, (90 str.), mentora dr. sc. Rade Kalanja, red. prof., i time stekla visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirane sociologinje i profesorice sociologije. U studenom 2003. godine, akademske godine 2003./04. upisuje poslijediplomski magistarski studij sociologije na Sveučilištu u Zadru pod nazivom „Kultura i društvo“, kojeg je završila obranivši 29. siječnja 2010. godine magistarski rad pod naslovom Kritika nekih postavki modela "nacionalne kulture" Geerta Hofstedea, (250 str.), mentora dr. sc. Vjerana Katunarića, red. prof., i time je završila poslijediplomski studij prema starom (predbolonjskom) programu i stekla akademski stupanj magistrice znanosti (znanstveno područje: društvene znanosti; znanstveno polje: sociologija; znanstvene grane: posebne sociologije). Nakon raspisivanja javnog natječaja u rujnu 2010. godine, akademske 2010./11. godine, upisuje V. i VI. semestar sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija sociologije na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je završila obranivši 20. prosinca 2012. godine doktorsku disertaciju pod naslovom Kulturna raznolikost kao teorijsko pitanje sociologije, (466 str.), mentora dr. sc. Rade Kalanja, red. prof., i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti (znanstveno područje: društvene znanosti; znanstveno polje: sociologija). 

Zaposlenje i nastavna djelatnost: 

Nakon provedenog javnog natječaja za izbor asistenta na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zaposlena je od siječnja 2006. godine, prvo kao asistentica, potom od prosinca 2012. godine viša asistentica, te od prosinca 2016. godine docentica. Od 2006. godine sudjeluje u izvođenju svih oblika nastave (seminari, vježbe, predavanja, konzultacije, kolokviji i ispiti) iz obveznog kolegija „Sociologija“ na prvoj godini Pravnog studija, Pravnog fakulteta u Splitu, te sudjeluje u izvođenju obveznog kolegija „Sociologija uprave“ na prvoj godini Upravnog studija Pravnog fakulteta u Splitu. Od ak. god. 2014./15. sudjeluje i u izvođenju nastave iz izbornog kolegija „Sociologija hrvatskog društva“ na petoj godini Pravnog studija. 

Popis radova: 

Cjelokupan popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovanja na znanstvenim konferencijama dostupan je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi podataka CROSBI (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor= 283574). 

Članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama: 

Članica je Hrvatskog sociološkog društva od 2002. godine.Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA