Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Pogriješi li slovo, izgubio je parnicu.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR2623600001101102826949
Fakultet «« redoviti profesor u trajnom zvanju ««

Prof. dr. sc. Dijana Jakovac - Lozić, redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail:
Kontakt :  
Dijana Jakovac - Lozić

Dijana Jakovac-Lozić rođena je 1960. godine u Splitu. Na Pravnom fakultetu u Splitu diplomirala je 1983. godine. Iste godine dobila je i Rektorovu nagradu za odličan uspjeh tijekom studija.
Na Poslijediplomskom studiju (građanskopravnog smjera) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu magistrirala je 1991. pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Mladenovića s temom "Starateljstvo za posebne slučajeve u jugoslavenskom pravu". Godine 1996. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu obranila je doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Ane Bakarić Abramović na temu "Posvojenje sa srodničkim učinkom".
Dana 12. prosinca 1991. godine zasnovala je radni odnos na Pravnom fakultetu u Splitu i to u suradničkom zvanju asistenta (područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Obiteljsko pravo). U suradničko zvanje višeg asistenta izabrana je 1996., a 1998. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Krajem 2001. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a početkom 2007. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Sredinom 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje).
Aktivno sudjeluje u realizaciji dvaju znanstvenoistraživačkih projekata. Izvodi nastavu iz obveznog predmeta Obiteljsko pravo, kao i nastavu iz izbornog predmeta Pravo posvojenja na Pravnom fakultetu u Splitu. Dugi niz godina izvodila je nastavu iz ovih predmeta i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Sudionica je u nastavi na Poslijediplomskom doktorskom studiju (smjer: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i to na kolegiju Obiteljsko pravo; zatim na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti (smjer: Europsko pravo) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Europsko obiteljsko pravo; zatim u okviru Poslijediplomskih interdisciplinarnih studija, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava nastavu i na Specijalističkom studiju "Prava djece". Više godina bila je nositeljica kolegija Europsko obiteljsko pravo na Poslijediplomskom studiju "Bosna i Hercegovina i europsko pravo".
Kao pravni publicist objavila je brojne radove iz područja obiteljskog prava. Autorica je i dvaju sveučilištnih udžbenika: "Posvojenje" (2000.) i "Međunarodno posvojenje (obiteljskopravni aspekt)" (2006.). Koautorica je sveučilišnog udžbenika: M. Alinčić, D. Hrabar, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac: "Obiteljsko pravo" (2001., 2006., 2007.), kao i knjiga: M. Alinčić, A. Bakarić Abramović, V. Belajec, D. Hrabar, B. Hrvatin, D. Jakovac-Lozić, A. Korać Graovac: " Obiteljski zakon (tekst zakona s napomenama, uputama i sudskom praksom)" (2004., 2009., 2013.); M. Freeman (ed.): "Overcoming Child Abuse: A Window On a World Problem" (2000); te A. Korać Graovac, I. Majstorović (ur.): "Europsko obiteljsko pravo" (2013.).
Bila je referent i voditelj brojnih međunarodnih i domaćih skupova. Član je Hrvatske udruge za zdravstveno pravo i etiku kao i ugledne svjetske organizacije The International Society of Family Law.
Pročelnica je Katedre za obiteljsko pravo.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA