Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • ustaljivanje nadležnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program «« Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Broj godina studiranja: 5

ECTS: 300
Info (ukratko):
Razlozi za pokretanje studija

U suvremenim uvjetima života nezamisliva je organizacija društva i države bez pravne dimenzije. Nacionalno, međunarodno i transnacionalno pravo predstavljaju danas složeni kompleks znanja koji traži profesionalce koji su se u stanju nositi sa svekolikim zahtjevima društva i struke. Danas bez pomoći pravnih profesionalaca nije moguće rješavanje nebrojenih pitanja privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju pravni odnosi različitog stupnja složenosti. Poradi takvih razloga Pravni fakultet kao jedna od najstarijih institucija Sveučilišta u Splitu, značajno zastupljena i prisutna u javnom životu Republike Hrvatske, a posebice Dalmacije i njenog okruženja, organizira pravni studij usklađen sa zahtjevima koji proizlaze iz afirmacije Bolonjskog procesa i pripadnosti Hrvatske europskom sveučilišnom prostoru.
Bez osposobljenih stručnjaka teško bi bilo uspješno provesti proces pridruživanja EU, a pravosuđe i uprava ne bi mogli učinkovito funkcionirati niti udovoljiti zahtjevima i standardima EU.
U kontekstu samoanalize Pravnog fakulteta u Splitu, izvršena je usporedba s nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta nekih razvijenih europskih zemalja i to posebno njemačkih i engleskih pravnih fakulteta, ali i pravnih fakulteta zemalja koje pripadaju srednjeeuropskom pravnom krugu kao i Republika Hrvatska (primjerice: Češka - Karlovo sveučilište u Pragu, Poljska - Sveučilište Nikole Kopernika u Torunu, Mađarska - Sveučilište Eotvos Lorand u Budimpešti). Ta je analiza pokazala da se studijski program na Pravnom fakultetu u Splitu u osnovi ne razlikuje od režima nastave na pravnim fakultetima u spomenutim državama. Tome u prilog govore oblici nastavnog procesa: predavanja, vježbe, seminari te sudska praksa kao i širina i sveobuhvatnost nastavnog plana i programa Pravnog fakulteta u Splitu.
Kad je pak riječ o usporedbi programa Pravnog fakulteta u Splitu s ostalim pravnim fakultetima u Hrvatskoj, ukazuje se na specifičnost regije u kojoj Pravni fakultet u Splitu djeluje pa se shodno tome stavlja naglasak na pomorskopravnu problematiku, turističko pravo, međunarodno pravo mora. Kod toga se ističe da Pravni fakultet u Splitu ima vodeću ulogu u nekim nastavnim disciplinama u Hrvatskoj i da je u njima kompetitivan u svijetu.
Razumije se, uočena je i potreba nužne rekonstrukcije nastavnog plana i programa Pravnog fakulteta u Splitu s ciljem još većeg približavanja programima europskih zemalja kao i s ciljem praćenja najnovijih znanstvenih dostignuća. U tom nastojanju vidimo nužnim uvođenje nekih novih predmeta kao što su: pravo zaštite okoliša, pravo europskih integracija (europsko pravo), medicinsko pravo, crkveno pravo, međunarodno kazneno pravo i nekih drugih aktualnih sadržaja (klinička nastava, izvannastavne aktivnosti i sl.).
Iz svega proističe da se o nastavnom planu i programu Pravnog fakulteta u Splitu vodi stalna briga. Sadašnji obnovljeni plan i program ovog Fakulteta, pak, pruža solidan temelj za kvalitetno obrazovanje profila diplomiranog pravnika.

Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada:
Potreba za konsolidacijom Republike Hrvatske kao države vladavine prava koja svoju administraciju organizira po principima pravne države, sve osjetnija potreba za kompetentnijim profesionalnim personalom u hrvatskom pravosuđu, a iznad svega potrebe unutarnjeg hrvatskog tržišta koje počiva na sve kompleksnijoj i široj pravnoj regulaciji koja nacionalno pravo otvara globalizaciji i europeizaciji otvara i širi mogućnosti pravničkog akademskog obrazovanaja i zadovoljavanje svekolikih potreba tržišta rada.

Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu ima dugogodišnje iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu, uspješnim provođenjem niza znanstvenih projekata iz područja prava, a što predstavlja nezaobilazan temelj realizacije bilo kojega sveučilišnog studija. Istodobno, Pravni fakultet u Splitu sudjelovao je na nacionalnoj i međunarodnoj razini u izradi zakonskih tekstova i pravnih mišljenja koja pokrivaju gotovo sve grane prava kao i u donošenju međunarodnih pravnih dokumenata, a što je sve bilo uključeno u dosadašnje provođenje programa pravnog studija.

Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta
Program Pravnog fakulteta u Splitu usporediv je s programom dvaju uglednih pravnih fakulteta zemalja Europske unije: (1) Pravnog fakulteta Univerze u Ljubljani, Slovenija i (2) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Warszavi, Poljska.

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu sljednik je Pravnog fakulteta u Splitu koji je osnovan 1960. godine i koji je u razdoblju dužem od četiri desetljeća uspješno realizirao pravne studije različitog stupnja: poslijediplomski, diplomski i stručni pravni studij. U svom sastavu Pravni fakultet u Splitu danas ima ustanovljene zavode, katedre i centre koji nastavljaju bogatu tradiciju i uspješnu reputaciju ovoga Fakulteta u prostoru pravnih ali i drugih studija društvenih znanosti (ekonomije, sociologije, informatike ...).
Držimo da je integrirani model provedbe studijskog programa pravnog studija kroz prvu i drugu razinu (preddiplomsku i diplomsku) u trajanju od 5 godina nužan i optimalni oblik obrazovanja pravnika na temelju:
(a) Procjene potrebe i izgleda razvitka pravnog obrazovanja i pravne struke, a sukladno čl. 70. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i nastojanjima da se sustavnim rješenjima pravnog obrazovanja i oblikovanja curriculuma osigura bolja kvaliteta studija i, što je još važnije, kvaliteta pravnika;
(b) Na temelju zaključka Udruženja europskih pravnih fakulteta (ELFA), koji su dostavili europskim ministrima obrazovanja i Komisiji Europske unije za obrazovanje 2001. godine, a prema kojemu tzv. "Bolonjski process modelom od 3+2, odnosno 4+1 godina obrazovanja nije sasvim spojiv s potrebama i uvjetima obrazovanja i prakse u pravu, jer primjerice na temelju preddiplomskog studija ne bi bilo moguće obavljanje pravosudnih funkcija;
(c) Zaključka svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj kojim je definirano da je optimalan model budućeg sveučilišnog pravnog studija integrirani model provedbe studijskog programa pravnog studija kroz prvu i drugu razinu (preddiplomsku i diplomsku) u trajanju od 5 godina, čijim bi završetkom studenti stjecali 300 ECTS bodova te akademski naziv magistra prava;
(d) Poredbena analiza prema kojoj je navedeno integrirano provođenje petogodišnjeg studijskog programa sveučilišnog pravnog studija uobičajeni model u nekolicini država Europske unije (npr. Španjolska, Portugal, Grčka, u određenoj mjeri i Njemačka), a uz to je i dominantan model u državama koje pripadaju srednjeeuropskom pravnom krugu kao i Republika Hrvatska i koje su istovremno i članice Europske unije (primjerice Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska). Stoga, njihova iskustva u reformi pravnog studija i usklađivanjima s Bolonjskim procesom svakako treba uzeti u obzir. Naime, sukladno tim iskustvima integrirano provođenje petogodišnjeg studijskog programa optimalni je suvremeni model provedbe reformiranog sveučilišnog pravnog studija, jer duljinom svog trajanja omogućava: a) uključivanje svih potrebnih teorijskih i praktičnih sadržaja u pravni studij te b) adekvatno usklađivanje u studijskom programu sadržaja koji se odnosi na nacionalne pravne poretke sa svakodnevnim rastućim sadržajima koji se odnose na pravni poredak EU te različite poredbeno pravne aspekte, a koje nužno i urgentno treba u što većoj mjeri uključiti u sveučilišni studij prava;
(e) Na temelju navedenih iskustava i zajedničke procjene stanja u Republici Hrvatskoj od strane svih pravnih fakulteta, slobodni smo zaključiti da se tek završetkom petogodišnjeg objedinjenog sveučilišnog studija prava i stjecanja akademskog naziva "magistar prava", kvalificira za obavljanje pravnih profesija (suci, odvjetnici, javni bilježnici, državni odvjetnici, državni službenici i sl.).

Partneri izvan visokoškolskog sustava:
Sudstvo, državno odvjetništvo, tijela državne uprave i lokalne samouprave, trgovačka društva, ustanove, političke institucije, udruge, gospodarska komora, odvjetnička komora, javnobilježnička komora, zdravstvene ustanove, sindikati.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata:
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Mostaru, Sveučilište u Trstu.
Kompetencije koje se stječu:
Za upis na diplomski sveučilišni studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili bilo koji srednjoškolski program u četverogodišnjem trajanju. Pravo upisa na studij stječu pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU) prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija
Magistar pravne struke se osposobljava za obnašanje sljedećih tipičnih poslova:
Opća i posebna teorijska i praktična znanja nužna za visoko profesionalno obavljanje pravničkih poslova u pravosuđu, upravi, gospodarstvu i slobodnim profesijama.Poslovi za koje je završeni student osposobljen
samostalno obnašanje radnih zadataka nositelja pravosudnih funkcija (u sudovima u svim stupnjevima i specijalizaciji, u državnom odvjetništvu, kao suci za prekršaje), te obnašanje drugih stručnih poslova u tim organima;
samostalno obnašanje odvjetničke službe;
samostalno vođenje upravnog postupka, izrada i obrada svih pravnih akata i obnašanje drugih pravnih poslova u organima državne uprave, lokalne uprave i samouprave;
samostalno obnašanje svih pravnih poslova u trgovačkim društvima, drugim društvima, udrugama, sindikatima i organizacijama;
samostalno obnašanje pravnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi izrada nacrta međunarodnih instrumenata, itd.;
pravna pomoć strankama, pomoć sudskim i drugim organima.

Mogućnosti nastavka studija
-Poslijediplomski znanstveni studij (doktorski)

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar prava (mag. prava).
Način studiranja:
3.3. Uvjeti i način studiranja

STRUKTURA STUDIJA.
U strukturi petogodišnjeg diplomskog studija prava na Pravnom fakultetu u Splitu (PFS) obvezni predmeti postavljeni su na prve četiri godine studija, dok su izborni predmeti postavljeni na petoj godini studija. Cilj i svrha izbornih predmeta imaju svrhu obogaćivanja i nadograđivanja sadržaja osnovnih kolegija koji se studiraju tijekom prethodnih godina. Koncentracija skupine izbornih kolegija na petoj godini studija ima dakle zadaću produbiti i finalizirati pojedina znanja pred završni rad i stjecanje naziva magistra pravne struke.

ECTS.
Predmeti studija obvezni za sve studente uglavnom su dvosemestralni, a položeni ispiti donose odgovarajući broj ETCS bodova. Imajući u vidu zahtjeve relevantne za kasnije napredovanje koji se vezuju uz pravosudni i ostale relevantne državne ispite PFS je prilikom ETCS vrednovanja kolegija vodio računa o objektivnoj težini (relevanciji) pravnih i nepravnih predmeta. U tom smislu rukovodeći se načelom diferencije, proporcionaliteta i subsidijarnosti PFS je vrednovao pravne odnosno nepravne predmete, a unutar pravnih predmeta shodno tradiciji pravnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj vodio računa o kapitalnim predmetima (7+7), o važnim temeljnim pozitivnopravnim predmetima odlučujućim za pravni studij (6+6) o ostalim pravnim predmetima (5+5), te nepravnim predmetima (2+2). Izborni kolegiji vrednovani su istim brojem bodova (8).

PREDAVANJA I VJEŽBE.
Od prvog do osmog semestra studenti pored predavanja pohađaju i vježbe koje su za pravne predmete obligatorne. Vježbe se izvode prema određenom semestralnom rasporedu. U petoj godini studija studenti upisuju određeni broj izbornih predmeta, te posebnu nastavu iz pravnog istraživanja (legal research) kao pretpostavku i sastavni dio rada na okončanju izrade i obrane diplomskog rada.

JEZIČNA NASTAVA.
Od trećeg do šestog semestra studenti su dužni pohađati nastavu stranog jezika za pravnike (engleski, njemački, francuski). Nastava se izvodi prema određenoj satnici, a obveznim polaganjem ispita iz stranog jezika student si omogućuje upisivanje kolegija pravnog istraživanja. Studenti koji su pohađali srednju školu u čiji program nije bilo uključeno učenje latinskog jezika, dužni su u prvom semestru studija završiti poseban tečaj latinskog jezika za pravnike.

UVJETI ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA.
Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 50 ETCS bodova iz prethodne godine studija, uz obavezu testiranja semestara, pohađanja nastave i sudjelovanja u vježbama (seminarima), obavezu izrade seminarskih radova tamo gdje ista bude utvrđena.

3.4. Popis predmeta ili modula koje studenti mogu upisati s drugih studija

IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA.
Studenti mogu u duhu produbljavanja i širenja svog obrazovanja, u svrhu snaženja i potpore primarnog profesionalnog usmjeravanja a posebice u ozračju razvijanja svijesti o povezanosti sveučilišta upisivati srodne kolegije s onih sastavnica Sveučilišta koje u svojim programima imaju kolegije koji se dotiču /prepliću s interesom pravnog studija. Tako studenti Pravnog fakulteta mogu upisivati određene kolegije na Ekonomskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Teološkom... (Kanonsko pravo, Etiku, Povijest filozofije, Zaštitu okoliša, Engleski jezik, Hrvatski jezik) a studenti s ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu kolegije: Teoriju države i prava, Opću historiju države i prava, Hrvatsku historija države i prava, Evropske integracije i institucije EU javnog prava. Navedene mogućnosti realiziraju se uz prethodnu suglasnost uprave Fakulteta.

3.5. Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku

KOLEGIJI U POREDBENOJ PERSPEKTIVI.
U pravilu nastava na Pravnom fakultetu u Splitu odvija se na hrvatskom jeziku. Budući da u programu PFS postoje kolegiji koji s poredbenom stajališta izlažu problematiku pojedinih pravnih područja moguće je da se na tim kolegijima prema potrebi realizira nastava i na stranom jeziku. Potonje se posebno tiče nastave na stranom jeziku iz grupe predmeta koji imaju poredbenu orijentaciju ili se naslanjaju na međunarodno, transnacionalno ili evropsko pravo.

3.6. Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS-bodova
PRIJENOS ECTS BODOVA.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova reguliraju se Pravilnikom Sveučilišta u Splitu, Statutom Pravnog fakulteta u Splitu, te ugovorima koje PFS ima sa svojim domaćim i stranim partnerima (fakultetima odnosno sveučilištima.).

3.7. Način završetka studija
ZAVRŠETAK STUDIJA.
Smatra se da je student ispunio svoje obveze obranom diplomskog rada kojom kompletira broj ECTS bodova potrebnih za sticanje profesionalne titule.

3.8. Uvjeti nastavka studija
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.
Status i prava studenata koji su prekinuli studiji ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu regulirati će se Statutom PFS.
Uvjeti izvedbe:
4. Uvjeti izvođenja studija

4.1. Mjesta izvođenja studijskog programa
Studij se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u zgradi koja je u vlasništvu Pravnog fakulteta a položena je na adresi Domovinskog rata 8, 10000 Split

4.2. Podaci o prostoru i opremi
Pravni fakultet u Splitu, vlasnik je poslovnog prostora korisne površine od 3.230 m2. Na jednog studenta otpada 2,09 m2, a po zaposlenom to iznosi 48,93 m2. Nastavni se procesi odvijaju u velikoj predavaonici (Dvorana III) sa sjedećih 250 mjesta, predavaonici broj (I) sa 100 sjedećih mjesta, a u predavaonici broj (II) smješten je moderno opremljen informatički kabinet sa 17 računala. Predavaonica broj (IV) ima 80 sjedećih mjesta, a predavaonica broj (VI) ima 60 mjesta. Predavaonice (VII) i (VIII) imaju po 80 sjedećih mjesta. Fakultet raspolaže i sa dvije seminarske prostorije po 30 sjedećih mjesta (Centar za hrvatsko-njemačko, evropsko i komparativno pravo, Seminar za kaznenopravnu praksu).
Fakultet raspolaže sa tri (3) aparata za kopiranje, šesnaest (16) računala 486, dvadeset i dva (22) računala DEC Venturis, osamnaest (18) računala Compaq Celeron/PIII, trideset (30) računala Celeron/PIII, dva (2) Kiosk Ericsona, dva (2) studomata, dva (2) Server Suna, jedanim (1) Server Win 2000, jednim (1) Laptopom, trideset i šest (36) laserskih pisača, jednim (1) projektorom i dva (2) scannera.
Studentima je na raspolaganju u informatičkoj predavaonici sedamnaest (17) Compaq računala, jedno (1) DEC računalo u prostoriji Podružnice studenstkog zbora i ELS-e, Internet kabinet sa četiri (4) računala, jedno (1) računalo u prostoriji za kliničku nastavu (sudsku praksu) i pretraživač u knjižnici Fakulteta – DEC Venturis u kojoj se još nalazi pet (5) Celeron/PIII računala s jednim (1) Sun serverom.
Dekanat Fakulteta koristi sedam (7) Celerona /PIII, a Studentska referada jedan (1) Compaq, dva (2) DEC-a i jedan (1) Celeron.
Knjižnica je smještena u prizemnim prostorijama zgrade Fakulteta s ukupnom površinom od 645 m2. U sklopu knjižnice je i čitaonica s 36 čitalačkih mjesta.
Knjižnica je organizacijski podijeljena na tri odjela: 1. knjige 2. časopisi 3. čitaonica. Za obradu fonda koristi se UNIX - mrežna verzija programskog paketa Crolist, a katalozi se mogu pretraživati on-line kroz mrežu hrvatskih knjižnica.
Preko svojih informativnih sredstava (kataloga, biltena prinova..) knjižnica upoznaje studente i nastavnike s knjižničnim fondom. Knjižnični fond koristi se posudbom knjiga i radom u čitaonici uz koju je vezana kompletna periodika, dio udžbeničke i seminarske literature, referentna zbirka, magistarski radovi i disertacije.
Knjižnični fond ima ukupno oko 100.000 svezaka (knjiga i periodike). Broj monografskih publikacija iznosi nešto više od 42.000 naslova, a serijskih publikacija oko 1.000 naslova, dok se tekući broj naslova periodike (domaćih i stranih) kreće oko 250 naslova.
Broj naslova po studentu kreće se oko 20 jedinica knjižničnog fonda.
Godišnja prinova knjiga u razdoblju od 2000 – 2004. godine, prosječno je iznosila oko 800 svezaka. Od ukupnog knjižničnog fonda 58% odnosi se na pravne znanosti, a ostala 42% na sve ostale znastvene grane koje se izučavaju na Fakultetu na dodiplomskom (sveučilišnom i stručnom) i poslijediplomskom studiju.
Postojeći knjižni fond, kod čije se nabave vodi računa da sve znanstvene grane, koje su vezane uz dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Fakultetu, osigurava pokrivenost navedenih programa potrebnom literaturom.

4.3. i 4.4 Nastavnici i suradnici (vidi ostatak weba)

4.5. Popis nastavnih radilišta (nastavnih baza)
NASTAVNE BAZE. Općinsku sud u Splitu, Županijski sud u Splitu, Državno odvjetništvo u Splitu, drugi sudovi i državna odvjetništva u županiji, Gospodarska komora u Splitu, Zemljišno knjićžni uredi, uredi za katastar, tijela državne i gradske vlasti, javne ustanove, praktična nastava u odgovarajućim kabinetima, seminarima, centrima izvrsnosti (INFORMATIČKI KABINET, SEMINAR ZA PRAVNO, POLITIČKO I EKONOMSKO PROUČAVANJE EU, CENTAR ZA NJEMAČKO-HRVATSKO, EVROPSKO I KOMPARATIVNO PRAVO)
IZJAVE. Prof. dr. sc. Arsen Bačić, Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Prof.dr. sc. Herwig Roggemann, Prof. dr. sc. Dragan Bolanča
Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, redoviti profesor informatike; Prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor ustavnog prava i evropskih studija, prof. dr. sc. Herwig Roggemann, rukovoditelj Centra

4.6. Optimalan broj studenata
Pravni fakultet u Splitu za potrebe studija magistra pravne struke upisuje 120 redovitih studenata, 150 studenata po osobnim potrebama i 200 izvanrednih studenata.

4.7. Procjena troškova studija po studentu
Na temelju izračuna (broj studenata, sredstva MZO...) procjenjuje se da su troškovi studija po studentu kojima se garantira odgovarajuća razina edukativne i svekolike druge profesionalne usluge iznosi 11.000,00 KN (jedanaesttisuća kuna).

4.8. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa
Pravni fakultet u Splitu razvija model i metode praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa koji se naslanja koliko na interne toliko i eksterne čimbenike praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa. Zavodi, katedre i kolegiji pojedinih grupacija nastavnika i suradnika, studentske tribine s prodekanom za nastavu. Posebice su ankete mjesta i načini internih rasprava o programima i njihovoj uspješnosti, dok su pozivi i sučeljavanja s kritikom pravnih stručnjaka i profesionalaca iz pravosuđa, odvjetništva, državne uprave, gospodarstva i sl. najbolji način provjere uspješnosti praktičnog pravnog orjentiranja završenih magistara prava.

5. Ostale napomene
Pravni fakultet tradicionalno nastoji razvijati discipline koje su povezane uz središnje pravne grane, ustavno-upravne, građansko-i kazneno pravne, a posebice pravnu problematiku mora i pomorstva. Potonja dimenzija otvara vrata komparativističkoj orijentaciji studiranja koja na najbolji način osuvremenjuje i stabilizira pravno obrazovanje. U tom smislu PFS-u je nužna potpora koja će ovim studijem osigurati kontinuiranu izobrazbu kvalitetnih pravnih profesionalaca iz tradicionalnih i novih oblasti poredbenog, međunarodnog i evropskog prava kako na nacionalnoj razini tako i šire.
19.09.'19
Katedra za Teoriju prava i države / Natječaj za studente-demonstratore
06.09.'19
Rezultati ispita na kolegiju Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost
03.09.'19
Odluka o održavanju Dekanskog ispitnog roka u akademskoj godini 2018./2019.
02.09.'19
Obavijest o svečanom otvorenju početka nastave za redovite studente I. godine i početku izvođenja nastave (redoviti studij) u akademskoj godini 2019./2020.
30.08.'19
Odgoda Izvannastavnih aktivnosti
28.08.'19
Promjena ispitnih termina iz Engleskog jezika
19.07.'19
OBAVIJEST O PROMJENI ISPITNIH TERMINA KATEDRE ZA RADNO I SOCIJALNO PRAVO
24.06.'19
Odgoda sata ispita iz kolegija Upravna znanost
19.06.'19
Obavijest studentima i zaposlenicima
19.06.'19
Katedra za informacijske znanosti i statistiku- Obavijest o promjeni termina ispita
05.06.'19
Odluka o dobitnicima Rektorovih nagrada u akademskoj godini 2018.-2019.
05.06.'19
Obavijest o podjeli potpisa iz kolegija Teorija prava i države
04.06.'19
Odgoda ispita kod prof. dr. sc. Duška Lozine
04.06.'19
Istraživanje EUROSTUDENT VII
31.05.'19
Stipendija za studiranje u NR Kini
30.05.'19
Obavijest o podjeli potpisa iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost
29.05.'19
Repetitorij iz kolegija Teorija prava i države
28.05.'19
Obavijest seminaristima - Tjelesna i zdravstvena kultura
27.05.'19
Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.
27.05.'19
TZK- Obavijest studentima
24.05.'19
OVJERA GODINE za sve razine studija - Obavijest studentima
22.05.'19
Obavijest studentima - kolegij Građansko pravo I.
21.05.'19
Otvoreno prvenstvo Sveučilišta u tenisu
21.05.'19
Promjena termina konzultacija iz kolegija Radno i socijalno pravo
17.05.'19
Odgoda konzultacija izv. prof. dr. sc. Marije Boban
13.05.'19
Provođenje ankete za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života
29.04.'19
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018 - 2019.
29.04.'19
Obavijest o održavanju konzultacija doc. dr. sc. Zorana Šinkovića
26.04.'19
Obavijest za sve studente Fakulteta
25.04.'19
Odgoda predavanja i seminara iz kolegija Osnove europskog prava II
23.04.'19
Prvenstvo Sveučilišta u sportskom penjanju
17.04.'19
Obavijest o promjeni termina konzultacija kod asistentice Mije Grgić
12.04.'19
Odgoda konzultacija kod asistenta Luke Pribisalića
11.04.'19
Odluka o visini administrativnih naknada i opis za plaćanje po navedenoj odluci
09.04.'19
Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za izvrsnost
09.04.'19
Obavijest o izboru dobitnika i Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji studentski rad
08.04.'19
Javni poziv za izbor studenata intervjuera u provođenju istraživanja na projektu " Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji - CISUR“
02.04.'19
Rang listi kandidata za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2019./2020.
01.04.'19
Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2018./19. i Info dan za studente
01.04.'19
Obavijest Katedre za obiteljsko pravo
28.03.'19
Provjera indeksa pred obranu diplomskog i završnog rada
28.03.'19
Odgoda vježbi i predavanja iz kolegija Upravna znanost
27.03.'19
Repetitorij iz kolegija Teorija prava i države
27.03.'19
Obavijest studentima četvrte godine diplomskog integriranog (Pravnog) studija
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa